KLUB

 
STATUT
Klubu Sportowego HEKSA Niedrzwica Duża

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
 
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy HEKSA Niedrzwica Duża i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”.

§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
2. Siedzibą władz Klubu jest Niedrzwica Duża.

§3
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Praw o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

Klub posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§6

1. Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Klub może używać skróconej nazwy „KS HEKSA Niedrzwica” lub „KS HEKSA”.
3. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
4. Wszystkie umowy z członkami Zarządu muszą być podpisywane przez pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania członków lub przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale komisji rewizyjnej. 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Klubu jest:
1. rozwijanie i upowszechnianie różnych form kultury fizycznej;
2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
3. integrowanie i aktywizowanie lokalnego środowiska;
4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
5. promowanie zdrowego, aktywnego, wolnego od nałogów trybu życia;
6. wspieranie aktywności gospodarczej;
7. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8. przeciwdziałanie wszelkim rodzajom dyskryminacji;
9. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
10. działania na rzecz rozwoju wolontariatu.

§8

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz prowadzenie zajęć sportowych;
2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
3. uczestnictwo w imprezach, zawodach i turniejach sportowych;
4. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych oraz zdrowego, aktywnego wolnego od nałogów stylu życia;
5. organizowanie i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych;
6. działania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki społecznej i profilaktyki uzależnień;
7. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów oraz innych form wielokierunkowego kształcenia;
8. organizowanie akcji o charakterze charytatywnym;
9. wydawanie pism i publikacji o charakterze sportowym, informacyjnym i promocyjnym;
10. prowadzenie działalności gospodarczej;
11. podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających.

§10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych).
2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

§11
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
3. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
 1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
 2. uczestnictwa w zawodach oraz imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
 3. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§12
1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu;
 3. brać czynny udział w działalności Klubu;
 4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
 
§13
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
 2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu;
 3. rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może  nastąpić, jeżeli członek:
 1. nie spełnia wymagań statutowych;
 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe;
 3. działa na szkodę Klubu.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja

§14
1. Władzami Klubu są :
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 
§15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3;
 5. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 6. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
 7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
 9. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§16
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/4 liczby członków Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na e-mailowo
o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 
§17
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 1. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
 2. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
  w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu  Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
 
§18
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 
§19

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Klubu;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
5. składanie sprawozdań z działalności Klubu;
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

§20
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 
§21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania;
2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie;
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
§22

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
2. ustania członkostwa w Klubie;
3. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§23
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze 

§24
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 1. składek członkowskich;
 2. darowizn, zapisów i spadków;
 3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego;
 4. majątku Klubu;
 5. ofiarności publicznej;
 6. dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. wpływów ze zbiórek publicznych;
 8. oraz innych źródeł.

§25
Klub nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
§26
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§27
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu. Powrót